12/03/2008

Писмото на Майкъл Лий до Хайвановски

ПИСМОТО НА МАЙКЪЛ ЛИЙ ДО ИВАНОВСКИ - ВЕЧЕ НА БЪЛГАРСКИ


Бележка на редакцията: Часове след като Портал ЕВРОПА публикува писмото, същото стори и Министерството на финансите на своя сайт. Но само на английски език...
България получи ново предупреждение от Европейската комисия. В последното писмо 16 юни е посочен като последна дата, до която България има възможност да докаже, че не злоупотребява с фондове по предприсъединителната програма ФАР.
Писмото е адресирано до националния ръководител по предприсъединителните програми Димитър Ивановски, който е заместник -министър на финансите. То изразява недоволство от него, че в отговора си от 31 март 2008 г. (последния ден на крайния срок) не е дал задоволително обяснение по част от 25-те забележки в първото писмо на Майкъл Лий. Ето и текста на български:


Уважаеми г-н Ивановски,

Благодаря за вашето писмо от 31 март 2008 г. Внимателно разгледахме информацията, която ни предоставихте в отговор на 25-те поправителни мерки, посочени в писмото ми от 28 февруари.

Оценяваме факта, че сте предприели поредица от действия в отговор на породилите се притеснения. Още повече приветстваме назначаването на новия вицепремиер, госпожа Плугчиева, отговаряща за координацията и контрола на средствата от еврофондовете. Вчера проведохме конструктивна среща с госпожа Плугчиева, по време на която имах възможността да й разясня притесненията на Комисията.

Предприетите дотук мерки не съответстват в пълен обем на пунктовете, посочени в писмото ми от 28 февруари. Те не предоставят на Комисията достатъчни основания, за да може да определи договорите по програма ФАР и Предприсъединителните инструменти, сключени между Централното звено за финансиране и договаряне /CFCU/ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), като законни, редовни и съответстващи на приложимото законодателство.

Четири са основните проблемни сфери. На първо място, Националният ръководител (NAO) трябва да разполага с пълна власт за управление на изпълнението на програма ФАР и на Предприсъединителните инструменти за България, както и да извършва всякакви промени в системите, необходими с оглед осигуряване на сигурно финансово управление. Второ, Националният ръководител трябва да осигури стабилност при функционирането на системите, предназначени да установяват и реагират при нередности. От съществено значение е задължението на Националния ръководител да предприема навременни и адекватни последващи действия при всеки случай на установени нередности. За всеки отделен случай, той следва да приложи план за действие, съдържащ мерки за отстраняване на проблемите, включително и ясно времево разписание. Трето, Националният ръководител следва да увеличи броя и квалификацията на служителите, отговарящи за контрола и мониторинга на програмите в рамките на съответните Изпълнителни агенции. Накрая, Националният ръководител трябва да подобри качеството и честотата на отчетността си пред Комисията. Приложили сме подробен списък на мерките, по които са необходими допълнителни действия в рамките на всяка от тези четири области (вж. Приложението)

Комисията ще остави в действие спирането на плащанията към двете Изпълнителни агенции, докато не видим адекватен отговор на нашите притеснения. При все това, поради липсата на всякаква индикации за нередности в договорите за туининговите проекти, те не подлежат на подобно спиране. Припомняме, че продължаващото преустановяване на плащанията от страна на Комисията не дава основание на българските власти да нарушават собствените си договорни задължения, свързани с плащания към контрагенти или бенефициери по вече сключени договори. Въпреки това, бих предложил да предприемете строги мерки с оглед осигуряване на законността и редовността на всички следващи договори, сключени от тези две агенции, преди подписването им.

В писмото си от 28 февруари 2008 г., заявих, че ако действията за отстраняване на проблемите, посочени в приложението, не бъдат предприети до 31 март, ще бъда принуден да преразгледам решението за възлагане на управлението на средствата на двете Изпълнителни агенции, както и да считам за недопустими за финансова подкрепа от ЕС на договорите, сключени след Решението на Комисията от 29 юни 2007 г., с цел защита на финансовите интереси на Общността. Действията за отстраняване на проблемите, предприети дотук, са недостатъчни. Следователно подготвям препоръка да бъде отменено Решението на Комисията от 29 юни 2007 г. за възлагане на управлението по Разширената децентрализирана система за изпълнение на проектите /EDIS/. Отмяната на Решението ще означава, че оттук нататък всякакви транзакции между двете агенции (Централното звено за финансиране и договаряне /CFCU/ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)) ще бъдат считани за недопустими на изискванията за финансова подкрепа по програма ФАР /PHARE/ или Предприсъединителните инструменти. Наред с това, вече сключените договори по Разширената децентрализирана система за изпълнение на проектите /EDIS/, за чиято законност и редовност има съмнения, ще подлежат на финансово преразглеждане.

В светлината на политическата воля, изразена от г-жа Плугчиева по време на вчерашната ни среща, бих приканил българските власти да предприемат необходимите действия за отстраняване на проблемите, посочени в приложението към настоящото писмо. Ще бъда благодарен, ако до 16 юни, ми предоставите доклад, съдържащ доказателства, че са предприети необходимите мерки по отношение на всичките проблемни области. Този доклад би ми предоставил необходимите основания, за да преценя дали да предприема изпращането на препоръка за отмяна на решението на Разширената децентрализирана система за изпълнение на проектите /EDIS/ за тези две агенции.
Искрено ваш,
Майкъл Лий
Приложение: Необходими корективни действия
В настоящото приложение са изброени допълнителните корективни действия, които трябва да бъдат предприети от българските власти, за да получи Европейската комисия достатъчна основа да определи, че договорите по програма ФАР и Преходния финансов инструмент, сключени от ЦЗФД и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са законни, редовни и в съответствие с приложимите правила.
Списъкът включва някои от 25-те корективни действия, изискани в писмото на г-н Лий до г-н Ивановски от 28 февруари 2008г., по които е необходимо да се предприемат мерки (където е подходящо, е включена отпратка към номера на мярката). Списъкът включва също мерки, нуждата от които е станала ясна във връзка с първоначалните констатации от неотдавна проведен мониторинг и проверки в България или от технически дискусии между ГД "Разширяване" и българските власти. Тези действия не засягат бъдещи констатации и препоръки, които биха възникнали в разултат от предстоящи доклади от проверки и мониторинг.
1. Надзор от страна на НР (NAO)
НР следва да осигури допълнителна информация по проверките и контрола на плащанията и оценителските комисии, споменати в неговото писмо от 31 март 2008г. Следва да се конкретизират обхватът и честотата на проверките и да се предостави резюме от проверките, които са приключили през март и април 2008г. (проследяване на напредъка по писмо на НР от 31 март 2008г.)
НР трябва да предприеме дисциплинарни мерки, където е необходимо. В този контекст НР трябва да предостави информация за предприетите действия по отношение на РП на МРРБ и Директора на ЦЗФД в допълнение към действията в този смисъл, предложени в неговото писмо от 31 март 2008г. НР трябва да предостави списък на всички транзакции, одобрени от тези лица след 31 март 2008г. Той трябва да посочи и предприетите действия за елиминиране на риска от нови нередности по отношение на тези транзакции. (корективно действие номер 2 от 28 февруари 2008 г.)
НР трябва да назначи РП за ЦЗФД и МРРБ на ниво ръководител на Изпълнителна агенция в съответствие с разпоредбите на Меморандума за разбирателство за създаване на Националния фонд за ФАР и Меморандума за разбирателство за Преходния финансов инструмент, като и двата документа изискват Ръководителят на програмата (РП) да бъде представител на националната администрация, който е начело на ЦЗФД или на Изпълнителна агенция. РП трябва да бъде назначен от НР в консултация с НК и да отговаря пред НР за операциите на ЦЗФД /ИА за доброто финансово управление на изпълняваните проекти. Свързаните с това вътрешни процедури трябва да бъдат променени и съобщени на ЕК. (корективно действие 2 от 28 февруари 2008 г.)
НР трябва да предостави на ЕК доказателства, че Старши програмните ръководители (СПР) са били назначени за всички проекти, за които в момента няма СПР. Същите СПР не трябва да бъдат йерархично подчинени на РП. Съществуването на ЗУП не трябва да изключва присъствието на СПР. (общо подобряване на контролната архитектура на НР)
НР трябва да демонстрира, че подобренията и корективните мерки, обсъдени с ЕК, се прилагат в цялата системата, а не са ограничени само до двете Изпълнителни агенции, плащанията към които в момента са спрени. (общо подобряване на контролната архитектура на НР)
2. Последващи действия по установени нередности
НР трябва да подаде в най-кратки срокове официални доклади за нередности до Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и ГД "Разширяване" за всички открити случаи на измами или нередности - потвърдени или със съмнения за такива. Тези доклади трябва да са допълнени от актуална таблица със статуса на всички подозирани или потвърдени нередности. За всички случаи трябва да се представи описание на текущия статус и планираните допълнителни мерки с график за прилагането им, както и да се посочат започнатите разследвания от българските власти и статуса на разследванията. (корективно действие номер 1 и 21 от 28 февруари 2008)
НР трябва да издаде ясни инструкции, определящи дефиницията и процедурите за докладване на нередности и процедурите за подаване на сигнал за такива. НР трябва да посочи какви действия са били предприети, за да се гарантира, че всички служители са уведомени за правата и задълженията, свързани с докладването. (корективно действие номер 1 и 2 от 28 февруари 2008)
Като част от докладването на нередности, НР трябва да представи подробен анализ на основните нередности, посочени в писмото от Европейската комисия от 28 февруари 2008г., като например несъответствия и промени във финансовите оферти и доставените стоки. НР трябва да проведе разговори със служителите и да информира Европейската комисия за причините, поради които те не са отказали да приемат тези досиета и защо не са съобщили за тях като за нередности, или да изиска от ръководителите им да съобщят защо по тези доклади не са предприети последващи действия. Освен това той трябва да анализира кореспонденцията с контрагентите, за да идентифицира произхода на тези случаи и да посочи какво е направено, за да се гарантира, че ситуацията няма да се повтори. ЕК трябва да получи доклад по тези въпроси. (корективно действие номер 1 и 2 от 28 февруари)
НР трябва да предостави доказателства, че вече се провежда политика, която да гарантира, че няма да се приемат стоки от контрагенти/ производители / марки или артикули, които са различни от упоменатите в договора, и че няма да се извършват плащания без пълна проверка на продуктите и резултатите от договора. (коригиращо действие номер 10, 12 и 16 от 28 февруари 2008г.)
НР трябва да предостави подробен доклад относно обвиненията за злоупотреби и конфликт на интереси във фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (ФРПИ). (срв. корективно действие номер 1 от 28 февруари 2008 г.). Докладът трябва да обхване:
o Резултатите от разследванията на тези обвинения;
o Оценка на въздействието на тези предполагаеми неправомерни действия върху договорите по ФАР;
o Корективни мерки, които са предприети за избягване на подобни проблеми в бъдеще.

Отговорите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са непълни и незадоволителни. НР трябва да посочи какви корективни действия предприемат българските власти по точки 1, 9, 12 и 24 от писмото на г-н Лий от 28 февруари 2008*.
НР трябва да предостави обобщен доклад с резултатите от извършения от него преглед на проектни фишове и установени отклонения. Впоследствие трябва официално да се изпрати до ЕК уведомлени за всички не-нотифицирани / подадени промени по проектни фишове, включително бюджети за тях, за оценка/одобряване на допустимостта по всеки отделен проект. (корективно действие номер 4 и 5 от 28 февруари 2008г)
НР трябва да гарантира, че изпълнителите по договори, които са участвали в нередности с ЦЗФД и МРРБ (в т.ч. ФРПИ) са изключени от текущи и бъдещи договори. Той трябва да представи списък на всички изпълнители по договори, които според него Европейската комисия трябва постави под наблюдение в рамките на своята Система за ранно предупреждение. (проследяване на наппредъка по писмо на НР от 31 март 2008г.)
3. Персонал, капацитет и политики в Изпълнителните агенции за провеждане на търгове и възлагане на договори и за мониторинг на изпълнението им
НР трябва да предостави обзор на предприетите действия за увеличаване на броя и качеството на служителите в ЦЗФД и МРРБ. Трябва да се представят също актуализирани органиграми. (корективно действие номер 11 от 28 февруари 2008 г.)
НР трябва да представи на ЕК анализ на причините за текучеството на персонала и новата политика, която се предлага за задържане/привличане на квалифициран персонал, в частност в ЦЗФД. Той трябва да обясни политиката за ротация между началниците на отдели в ЦЗФД, като се осигурява компетентност и разделение на задълженията. (корективно действие номер 11 от 28 февруари 2008 г.)
НР трябва да предостави на ЕК подробна оценка на всички лични, търговски и други договорни връзки, които могат да представляват конфликт на интереси за целия ръководен персонал в рамките на Разширената децентрализирана система за изпълнение (РДСИ) (НР, НК, РП, СПР и заместниците им). (корективно действие номер 1 и 7 от 28 февруари 2008г.)
НР трябва да изясни и докладва пред ЕК честотата, ролята, набирането и произхода (от коя фирма) на външни експерти в текущите оценки на търгове в рамките на РДСИ. (корективно действие номер 7 от 28 февруари 2008 г.)
НР трябва да предостави списък на всички промени в тръжните досиета, направени от правни експерти или други външни участници. (корективно действие номер 7 от 28 февруари 2008 г.)
НР трябва да извърши оценка на риска от намеса на външни участници в подготовката и провеждането на тръжни процедури и да уведоми ЕК за рисковите области и предприетите мерки за намаляване на риска. (корективно действие номер 8 от 28 февруари 2008 г.)
НР трябва да гарантира, че при бъдещите тръжни оценки задължително присъстващият правен експерт в комисията ще бъде осигурен от независима институция, различна от Изпълнителната агенция и бенефициента по договора. Ако е осъществимо, тази мярка трябва да се приложи така, че същият експерт да може освен това да предостави независим доклада до НР. (корективно действие номер 8 от 28 февруари 2008 г.)
НР трябва да информира Европейската комисия за резултатите от прегледа на Закона за обществените поръчки, извършен от работната група, която, според неговото писмо от 31 март 2008г., е създадена. (проследяване на напредъка по писмо на НР от 31 март 2008г.)
НР трябва да осигури при всяка доставка на стоки или предаване на строителни работи присъствие на представител на Изпълнителната агенция, както и да следи продуктите по договори за услуги и безвъзмездна помощ да бъдат установени на място. Плановете за мониторинг на ЦЗФД и разпоредбите за плащанията трябва съответно да се ревизират. (корективно действие номер 17 от 28 февруари 2008 г.)
4. Комуникация, предоставяне на информация и докладване на ЕК
НР трябва да въведе нова система за месечно докладване по образец, съгласуван с ЕК. Той трябва да включва актуални планове за възлагане на поръчки, таблици за представяне на нередностите, списъци на договори/изпълнители на договори, възложени през предишния месец, резюме на резултатите от контрола върху плащанията и наблюдателната роля на НР в комисиите за оценка, резултатите от мониторинга на ИА/НК и всички промени в персонала /органиграмата на Изпълнителните агенции. (корективно действие номер 22 от 28 февруари 2008 г.)
НР трябва да въведе нова политика за подобряване на контактите на работно ниво със службите на ЕК услуги и да осигури лица за контакт на работно ниво във всяка Изпълнителна агенция. Трябва да се насърчи по-открита комуникация и да се намалят възможностите за недоразумания. (корективно действие номер 22 от 28 февруари 2008 г.)
*- МРРБ посочи, че няма договори с промени в законовия срок по време на тръжната процедура, макар че точно такъв е случаят например за проект {6739}2005/017-586.04.01
- МРРБ посочи, че не съществуват проекти, при които средствата на ЕС са били напълно освободени преди приключване на строителството/доставката и приемането им, макар че точно такъв е случаят например при проект 0106.01
- МРРБ предостави доклади на ЕК, в които се потвърждава неправомерното използване на оперативни разходи по ТГС чрез фивнансиране на дейности, които не са свързани с програмата и неспазване на доброто финансово управление
- МРРБ потвърди, че много проекти са били реализирани в несъответствие с проектните фишове
- МРРБ предостави неадекватно обяснение за завишаването на финансовите оферти чрез специални преговори за проекта “ТП за развитие на индустриални зони”

1 comment:

Anonymous said...

Прочетох материала докторе. Благодаря.
Предполагам, че не очакваш да коментираме? С увиснало чене не се коментира.
Маринов